Η θεματολογία του διαγωνισμού

Ενδεικτικά, προτείνεται η προσέγγιση του θέματος μέσα από τις παρακάτω θεματικές:

Απώλεια Βιοποικιλότητας

Εξαφάνιση ειδών ζώων και φυτών

Καταστροφή/υποβάθμιση φυσικού περιβάλλοντος

Κλιματική Αλλαγή

Ρύπανση αέρα, υδάτινων πόρων και εδαφών

Ορθή εκμετάλλευση φυσικών πόρων (ισότιμη κατανομή, αειφορία) σε αντίθεση με την υπερεκμετάλλευση τους

Διαχείριση απορριμμάτων (μείωση, ανακύκλωση, επαναχρησιμοποίηση)